Izmanotjot mūsu personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu, Klients iegūs ka:

Personas datu apstrāde tiks organizēta atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu Latvijai saistošo normatīvo aktu prasībām, ka arī personas dati tiks apstrādāti atbilstoši Klienta definētajiem mērķiem;

Palīdzēsim ieviest Vispārīgās datu aizsardzības regulā paredzētās prasības personas datu apstrādē attiecībā uz datu subjektu tiesībām – piekļuve datiem, datu pārnese, labošana un dzēšana;

Pēc nepieciešamības tiks veikti personas datu apstrādes atbilstības novērtējumi;

Tiks sagatavoti, izskatīti un saskaņoti līgumi ar Klienta datu apstrādes operatoriem;

Izstrādāsim nepieciešamo iekšējo dokumentāciju drošai datu apstrādei, uzglabāšanai un izmantošanai,

Veiksim darbinieku apmācības personas datu drošības un aizsardzības jautājumos;

Organizēsim, kontrolēsim un uzraudzīsim Klienta personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām;

Sniegsim konsultācijas personas datu apstrādes jautājumos;

Sagatavosim rakstveida atbildes uz datu subjektu informācijas pieprasījumiem saistībā ar personas datu apstrādi.

Ar veidots Latvijā / smartbm.lv