Mūsu advokātu birojam ir plaša pieredze un gadu laikā uzkrātas zināšanas, pārstāvot klientu intereses tiesās un šķīrējtiesās. Pārstāvība tiek nodrošināta civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās.

 

Tiesvedība ir ļoti specifisks process, kur nepieciešamas precīzas zināšanas un pieredze, lai sasniegtu iespējami labākus rezultātus veicot klientu pārstāvību.

 

Zvērinātu advokātu biroja „Kristaps Andersons un partneri” pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību jautājumu loku (komerctiesību strīdi, īpašuma strīdi, parādu piedziņa, ģimenes tiesības, piespiedu zemes nomas attiecības, uzturlīdzekļu piedziņa, zaudējumu piedziņa u.c.).

 

Advokātu specializācija krimināltiesībās, gūtā pieredze un zināšanas, kas iegūtas ilggadējā praksē, nodrošina pēc iespējas labāku klienta interešu aizstāvību.

 

Administratīvās tiesības un process bieži ir ilgstošs. Lai tas būtu sekmīgs, pirmajiem soļiem, kā arī taktikas izvēlei ir liela nozīme. Mūsu advokātu birojs ir veiksmīgi pārstāvējis klientu intereses valsts iestādēs un tiesās (nodokļu nolēmumu pārsūdzēšanā, PVN strīdos, muitas strīdos u.c.)

 

Tiesvedība nevar būt pašmērķis, reizēm tiesvedība ir galējs līdzeklis, lai sasniegtu rezultātu vai aizstāvētu tiesības. Ilggadēja prakse sinerģijā ar jaunākajām zināšanām piedāvā Jums iespējami labāko juridisko palīdzību, t.sk., ārpustiesas strīdu risināšanā.

 

Mūsu advokāti noteikti palīdzēs:

 • nodokļu lēmumu pārsūdzēšanā;
 • komerciālo un nodokļu strīdu lietās;
 • darba strīdos;
 • sagatavot prasības pieteikumu, paskaidrojumus, atsauces, apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzības;
 • ar pārstāvību tiesās un šķīrējtiesās;
 • pārrunu veikšanā un izlīgumu sagatavošanā;
 • maksātnespējas pieteikumu sagatavošanā;
 • izvēlēties alternatīvo strīdu risināšanas veidu;
 • tiesvedības stratēģijas izstrādē;
 • ar pārstāvību visu veidu civillietās, īpaši specializējoties komerciālajos strīdos
 • ar pārstāvību administratīvajās lietās, īpaši specializējoties nodokļu strīdos;
 • ar pārstāvību būvniecības strīdos;
 • apdrošināšanas jautājumos;
 • ar pārstāvību ar maksātnespēju saistītajās tiesvedībās;
 • ar pārstāvību ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes procesos;
 • konsultējot „balto apkaklīšu” noziedzīgu nodarījumu lietās
 • Ar veidots Latvijā / smartbm.lv