Tiesvedība

 • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu, atsauču, apelācijas sūdzības un kasācijas sūdzības sagatavošana
 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
 • Pārrunu vešana un izlīgumu sagatavošana
 • Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana
 • Saistību dzēšanas plāna sagatavošana

Civiltiesības

 • Ģimenes tiesības
 • Laulību šķiršana
 • Uzturlīdzekļu piedziņa
 • Laulības līgumu sagatavošana
 • Saistību tiesības
 • Dažādu līgumu sagatavošana (Dāvinājuma, Aizdevuma, Pirkuma Maiņas, Nomas, Īres, Darba un Pilnvarojuma līgumi)
 • Zaudējumu un parāda piedziņa
 • Apdrošināšana
 • Lietu tiesības
 • Īpašumu pirkšana/pārdošana

Komerctiesības

 • Uzņēmumu (AS, SIA, u.c.) dibināšana un reģistrācija
 • Uzņēmumu dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana
 • Pamatkapitāla denominācija uz Euro
 • Uzņēmumu reorganizācija un likvidācija
 • Kopmercķīlu noformēšana un nostiprināšana
 • Nodokļu konsultācijas

Starptautiskās tiesības

 • Eksporta darījumi
 • Starpvalstu pirkuma pārdevuma līgumu projektu sagatavošana
 • Ārvalsts komersanta reģistrācija

Krimināltiesības

 • Aizstāvība pirmstiesas kriminālprocesā
 • Aizstāvība tiesā
 • Cietušo pārstāvība
 • Juridiskā palīdzība krimināllietās

Fizisko personu datu aizsardzība

 • Personas datu apstrādes organizēšana
 • Personas datu apstrāde atbilstoši Klienta definētajiem mērķiem
 • Personas datu apstrādes mērķu reģistrācija
 • Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums
 • Iekšējo dokumentu izstrāde drošai datu apstrādei, uzglabāšanai un izmantošanai
 • Darbinieku apmācības personas datu drošības un aizsardzības jautājumos
 • Palīdzēsim ieviest Vispārīgās datu aizsardzības regulā paredzētās prasības personas datu apstrādē
 • Datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • Konsultācijas personas datu apstrādes jautājumos
Ar veidots Latvijā / smartbm.lv