Tiesiskās aizsardzības process (TAP)

TAP būtu labs risinājums gan tiem klientiem, kurus Covid-19 krīze ir pārsteigusi nesagatavotus, bet kuri pēc tās beigām spēs atsākt pilnvērtīgi strādāt, gan arī tiem, kuriem problēmas bija manāmas jau pirms kāda laika un krīze tās ir tikai pastiprinājusi. Krīze ir ļoti pateicīgs brīdis, lai reorganizētu biznesu, savukārt TAP ļaus atvilkt elpu un nesagumt zem kreditoru prasījumu sloga.

 1. Tiesiskā aizsardzības procesa mērķis ir pārvarēt īslaicīgas finanšu, maksātspējas problēmas.
 2. TAP būtība – tas ir tiesisku paņēmienu kopums, kas ļauj atjaunot spēju nokārtot saistības, ja uzņēmums ir nonācis finanšu grūtībās vai arī uzskata, ka var tādās nonākt.
 3. Pēc TAP pieteikuma iesniegšanas tiesā tiek apturētas parādu piedziņas lietas, nepieaug līgumsodi, nokavējuma naudas, kreditori nevar pieprasīt ieķīlātās mantas pārdošanu. Šajā laikā nepieaug parādi un ir jāizveido TAP plāns.
 4. Patlaban visaktuālākā TAP metode varētu būt vienkārša maksājumu atlikšana. Tomēr bieži vien tiek piemērota arī pamatparāda, līgumsodu, procentu maksājumu, soda naudas daļēja vai pilnīga dzēšana. To prasmīgi papildinot ar īpašumu pārdošanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, pamatkapitāla palielināšanu, kā arī uzņēmuma reorganizāciju var pilnībā izvairīties no maksātnespējas. Kapitālsabiedrības pamatkapitālā var iekļaut, piemēram, arī kreditoru prasījumu tiesības.

TAPā piemērojamās metodes ir šādas (Maksātnespējas likuma 38.pants):

 1. maksājumu saistību izpildes atlikšana;
 2. kustamās mantas vai nekustamā īpašuma atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, lai panāktu kreditoru prasījumu izpildes termiņa pagarināšanu vai kreditoru prasījumu apmierināšanu;
 3. parādnieka – kapitālsabiedrības – pamatkapitāla palielināšana (arī ieguldot pamatkapitālā kreditoru prasījumu tiesības pret parādnieku);
 4. parādnieka – komercsabiedrības – reorganizācija (46.pants);
 5. citas metodes, kas atbilst tiesiskās aizsardzības procesa mērķim.

Izņēmumi attiecībā uz nodokļu parādiem:

Nodokļu prasījumiem bez nodokļu administrācijas piekrišanas nav atļauta:

 1. nodokļu pamatparāda dzēšana vai samazināšana;
 2. nodokļu pamatparāda samaksas sadalīšana termiņos, termiņa pagarināšana vai termiņa atlikšana uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem;
 3. nokavējuma naudas samazināšana vairāk par 50 procentiem vai dzēšana;
 4. soda naudas samazināšana vairāk par 65 procentiem vai dzēšana;
 5. kārtējo nodokļu maksājumu summu sadalīšana termiņos, termiņa pagarināšana vai atlikšana uz laiku.

 

 1. Par plānu ir jānobalso divām trešdaļām no kopējās nodrošināto kreditoru un vairāk nekā pusei no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas. Plāna izstrādāšanai likumā atvēlēti divi līdz četri mēneši. Pēc plāna apstiprināšanas tiesā tas ir obligāts visiem kreditoriem. Pēc tam, kad pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana, nodrošinātie kreditori nedrīkst realizēt savas tiesības attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā paredzēto ieķīlāto parādnieka mantu līdz tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanai.

 

 1. Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” paredz, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vēl sešus mēnešus pēc tās iespējams apstiprināt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu uz četriem gadiem šobrīd noteikto divu gadu vietā.

TAP procesa īstenošanas gaita:

 1. Iesniedz tiesā pieteikumu par TAP ierosināšanu. Kopš dienas, kad tiesa ierosina lietu, tiek apturēts parādu pieaugums.
 2. Divu mēnešu laikā jāsaskaņo plāns ar kreditoriem – ar 2/3 nodrošinātajiem kreditoriem un vairāk nekā 50% nenodrošinātajiem. Plāna saskaņošanu tiesa var pagarināt vēl uz vienu mēnesi. Ar kreditoriem jāsaskaņo arī TAP uzraugošās personas kandidatūra un atalgojums.
 3. Plāna īstenošanas termiņš līdz 4 gadiem.
 4. Plāns jāapstiprina tiesā, kura izvērtē tā īstenošanas iespējamību.
 5. Pēc plāna apstiprināšanas tiesā tas ir obligāts visiem kreditoriem.

Ārpustiesas TAP (ĀTAP)

Galvenā atšķirība starp TAP un ĀTAP ir tā, ka plāns tiek sagatavots un saskaņots ārpus tiesas, t.i., bez tiesas lēmuma par TAP lietas ierosināšanu. Tiesai tiek iesniegts jau izstrādāts un ar kreditoriem saskaņots plāns. Šādi parasti rīkojas, kad saskaņošana ar kreditoriem neaizņem tik daudz pūļu un ir iespējama ātrāk. Mīnuss ir tāds, ka plāna gatavošanas un saskaņošanas laikā turpina augt parādi.
Zvērināti advokāti un maksātnespējas administratori ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi nozarē Elvijs Vēbers un Kristaps Andersons sniedz juridisko palīdzību TAP plānu sagatavošanā, saskaņošanā un apstiprināšanā, tajā skaitā pārstāvot klientu tiesā.

e-pasts: elvijs.vebers@vebers.lv, advokats.andersons@gmail.com


Padalies

Ar veidots Latvijā / smartbm.lv